Busch Sørensen

Miljø

 

Rengjøringsmidler

Vi benytter få og kjente leverandører slik at det er gode og helst miljøvennlige produkter som benyttes.
Dette for å kunne tilby ansatte og kunder de midler som er mest skånsomme for helse, miljø og materialer.
Datablader blir satt ut på alle arbeidsplasser, i patruljebiler og på vårt kontor.

 

Vår miljøsertifisering:
Miljøfyrtårn

Bilde

 

Vårt arbeid med åpenhetsloven
Busch-Sørensen Rengjøringsbyrå er en veletablert renholdsbedrift med både kontorer og
arbeidsområde i Bodø. Vi skal vise respekt for grunnleggende menneskerettigheter og sørge for
anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for vårt eget selskap, og vi ønsker at det gjelder hele
leverandørkjeden. Vi arbeider kontinuerlig for å være bevisst det ansvaret vi har og hvordan det skal
håndteres og ivaretas på best mulig måte. Dette innebærer også å avdekke eventuelle negative
virkninger/skader i egen virksomhet og leverandørkjede gjennom aktsomhetsvurderinger. De skal også
settes inn tiltak for å forebygge, redusere eller stanse negativ påvirkning/skade.
 

Arbeid med åpenhetsloven i praksis
På bakgrunn av vedtatt policy er det gjennomført aktsomhetsvurderinger med fokus på
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Disse er gjennomført i henhold til overordnede
retningslinjer og rutiner for risikostyring. Gjennomføringen av aktsomhetsvurderingen har fokusert på
områder som er mest aktuelle både for oss, og også de leverandører vi har. For å kunne gjennomføre
dette med mest mulig informasjon har vi sendt informasjonskrav til våre aktuelle leverandører.
 

Følgende funn er gjort i risikovurderingen av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Basert på risikovurderingen av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har vi kommet frem
til følgende risikoer med størst sannsynlighet. Det er ikke dermed sagt at samtlige er høye og/eller
kritiske, og vi har heller ikke hatt noen alvorlige hendelser knyttet til menneskerettigheter eller
anstendige arbeidsforhold.
Områdene som skal følges opp fremover er:
 - Risiko med fokus på miljøhensyn.
Her vil fokusområdet i hovedsak være å få til en høyere grad av resirkulering der det er mulig,
samt gjøre innkjøp av produkter som gjør minst mulig skade på miljøet.
 - Risiko for ulykker både i daglig arbeid og i leverandørkjeden.
Her er det gjort tiltak for å minske sannsynligheten internt, gjennom opplæring og oppfølging av
både ansatte og utstyr internt.
 - Risiko for kommunikasjonsutfordringer på tvers av språk
Selv om hovedspråket vårt er norsk, vet vi at mange av våre medarbeidere og kunder er mer
komfortable med å snakke/lese engelsk.
 - Risiko for at vi ikke vet opphavet til råvarer/deler av maskiner/produkter som brukes i daglig
drift, ved at dette er kamuflert for grossist, da også til oss som kunde. Dette vil være et område
som krever sterkt samarbeid med våre leverandører, noe vi ønsker.


Vi har, som et resultat av dette arbeidet, innført flere tiltak for å både kunne minske risiko, men også
gjøre tiltak der det er aktuelt. Det er sendt ut informasjonskrav til våre leverandører, med fokus på disse
områdene. Det er også planlagt jevnlig gjennomgang internt i bedriften.
 

Våre leverandører er i hovedsak i Norge, og drives som norske selskap. Dette medfører også at de er
underlagt norsk lov. Det forventes også at våre hovedleverandører har utført sin aktsomhetsvurdering,
og at vi får tilgang til dette og annen aktuelle informasjon.
 

Handlingsplan for Åpenhetsloven
På bakgrunn av aktsomhetsvurderingen som er gjort gjennom dette arbeidet har vi utarbeidet en
handlingsplan for 2023, med følgende punkter
 - Gjennomføre medarbeiderundersøkelse februar 2023
 - Få inn dokumentasjon fra hovedleverandør i henhold til dokumentasjonskrav fra vår side
 - Oppfølging av tiltaksplan for områder med forhøyet risiko
 - Oversette aktuelle HMS-dokumenter til engelsk, slik at vi minsker sannsynligheten for
kommunikasjonsutfordringer, samt sikre bedre tilgjengelighet for ansatte og kunder.
 - Kontinuerlig opplæring av ansatte i Busch-Sørensen for å sørge for at alle har en felles
forståelse av arbeidet vårt innen aktsomhetsvurderingen.
 

Arbeidet fremover
Arbeidet med åpenhetsloven var nytt for oss, som mange andre. Vi har gjennom prosessen arbeidet på
en måte vi ikke er vant til, og satt søkelys på områder vi har tatt for gitt. Som en lokal bedrift, med både
ansatte og arbeidsområder i Bodø, har vi ikke nødvendigvis sett mye på kjeden utenfor vårt begrensede
område.
 

Av tiltak som er gjennomført i 2023 har vi sett stor nytte i medarbeiderundersøkelsen. Resultatet av
dette ble presentert i mai 2023, og har gitt oss en pekepinn på hva som bør være fokusområder
fremover.
 

Videre arbeid vil i stor grad fokusere på leverandørene våre, og hvordan vi kan få til en mest mulig
bærekraftig og etisk leverandørkjede. Dette arbeidet starter med å få dokumentasjon fra alle
leverandører på deres forhold til åpenhetsloven og starter medio 2023.
 

Samtidig vil denne prosessen være kontinuerlig, med gjennomganger planlagt hvert kvartal. På den
måten kan vi også følge opp eventuelle punkter som dukker opp på veien, samtidig som vi kanskje ser
at nye fokusområder kommer frem.